Начало OFFNews Уличиха двама преподаватели от УНСС в плагиатство
0

Уличиха двама преподаватели от УНСС в плагиатство

0

Двама преподаватели от Университета за национално и световно стопанство (УНСС) са уличени в плагиатство.

Доклади с този извод е предоставила Комисията по академична етика към министъра на образованието и науката на министър Красимир Вълчев през септември.

В документите преподавателите са изписани с инициалите им. Единият е кандидат в професорски конкурс по политология, другият – за кандидат в конкурс за доцент по счетоводство.

Обърнахме се с въпроси към УНСС. Попитахме за имената на преподавателите и мерките, които са или ще бъдат предприети. Към момента на публикуването на текста ни нямаме отговор.

Такъв обаче получихме от един от засегнатите преподаватели. Проф. Евгения Василева потвърди пред OFFNews, че в доклада е нейното име и допълни, че случаят е в развитие, затова няма да го коментира.

Плагиатството е нарушение на закона и съгласно изискване в Закона за висшето образование ректорът е длъжен да освободи от длъжност нарушителя.

Счетоводство

Проверката започва по сигнал от доц. д-р Д. П. Д. от катедра „Финансов контрол“. Той твърди, че гл. ас. д-р И. П. Ж.-Р. е извършила плагиатство в публикации за обявен конкурс на УНСС за длъжността „доцент“ по специалността „Счетоводна отчетност, контрол и анализ на стопанската дейност“.

В сайта на университета има преподавателка с тези инициали, вече доцент – според сайта на УНСС – в катедра „Финансов контрол“ – Ивелина Петкова Жечева-Радева. Изпратихме въпроси до доц. Жечева-Радева, за да уточним дали става въпрос за съвпадение на инициалите, или не и за евентуален коментар по заключенията на Комисията. Към момента на публикуване на материала ни не сме получили отговор.

Тримата арбитри, избрани от Комисията по академична етика (от ВУЗФ, Икономическия университет във Варна и Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите в Пловдив), са единодушни, че плагиатство е налице и становището на И. Ж.-Р. не променя позициите им.

Според тях плагиатство има в две основни публикации, представени в конкурса, а именно: „Противодействие на корупцията в здравеопазването“ – колективна монография с автори Георги Димитров, Златин Киряков, Ивелина Петкова; „Основи на антикорупционната политика и контрол“ – учебник от гл. ас. д-р Ивелина Петкова.

В становището си арбитърът проф. Е. М. е категорична, че има академично плагиатство. Заключението ѝ относно авторските части на И. П. Ж.-Р. в колективната монография „Противодействие на корупцията в здравеопазването“ е: „От всички 171 стр., 120 стр. (57,5%) … представени за собствени текстове… изцяло или частично са написани от други автори, без позоваване или цитиране“.

Заключението ѝ относно учебника „Основи на антикорупционната политика и контрол“ е: „109 страници от всички 167 страници (65%) … представени за собствени… изцяло или частично са написани от други автори, без позоваване или цитиране“. В становището изчерпателно са представени публикациите и документите, които са използвани, без да са цитирани.

Изводът на арбитъра проф. Ф. Ф. относно авторските части на И. П. Ж.-Р. в колективната монография „Противодействие на корупцията в здравеопазването“ е: „Общ брой стр. плагиатство (вкл. и автоплагиатство) = 120, което като процент (%) от цялото авторово участие е  69,36% (120/173х100). Без броя на страниците автоплагиатство (прибл. 18 стр.), процентът на плагиатство е приблизително 58,96 % (120-18/173х100).“ По повод учебника „Основи на антикорупционната политика и контрол“ с еднолично авторство на И. П. Ж.-Р. окончателният извод на проф. Ф. е: „Общ брой стр. плагиатство (вкл. и автоплагиатство) = 63 и 1/3 – прибл. 63 стр., което като процент (%) от цялото авторово участие е 37,06 % (63/170х100). Без броя на страниците автоплагиатство (прибл. 18 стр.), процентът на плагиатство е приблизително 26,47 % (63-18/170х100).“

По сходен начин, с подробен сравнителен анализ е представено и становището на доц. Б. К. Сходни са и неговите заключения за наличие на плагиатство. За „Противодействие на корупцията в здравеопазването“ той изтъква: „Участието на гл. ас. д-р И. П. Ж.-Р. в колективната монография обхваща глави първа (стр. 11-27), трета (стр. 40-88), шеста (стр. 120-134), девета (стр. 154-212) и десета (стр. 213-244)… Общият брой на страниците с установено плагиатство в колективната монография е 124. В относително изражение те съставляват 124/172=72,09 %.“ За учебника „Основи на антикорупционната политика и контрол“ неговото заключение е: „Общият брой на страниците с установено плагиатство… е 78. В относително изражение те съставляват 78/171=45,61 %.“

„Комисията по академична етика преценява, че анализите и аргументите в становищата на арбитрите са обективни, конкретни и проверими, а изводите – ясни и категорични, пише в доклада ѝ. – Комисията единодушно възприема мнението, че в авторските части/ глави на колективната монография и в учебника на И. П. Ж.-Р., с които тя участва в конкурса за академичната длъжност „доцент“, е налице плагиатство по смисъла на § 1, т. 7 от Допълнителните разпоредби на ЗРАСРБ (Закон за развитие на академичния състав в Република България – бел. ред.)“.

В отговора си И. Ж.-Р. оспорва допустимостта на сигнала за осъществено от нея плагиатство, както и действията на МОН, включително на Комисията по академична етика, по неговата проверка. Според нея арбитрите са в конфликт на интереси, „тъй като са обвързани с облаги или зависимости с жалбоподателя“ – доц. д-р Д. Д. Тя смята, че техните компетенции не се вписват в профила на конкурса за „доцент“, в който тя участва.

„Ясно заявяваме, че в дейността си по проверката на този сигнал, включително с настоящия доклад, изцяло сме се ръководили от ЗРСРАБ“, отговарят по този повод от Комисията и категорично отхвърлят нейните твърдения по техен адрес, определяйки ги като спекулативни и неверни.

Политология

На 10 септември комисията публикува доклад, уличаващ и друг преподавател от УНСС в плагиатство. Става въпрос за доц. д-р Е. В. В. (Евгения Василева), която е кандидат в конкурс за професор по специалност „Политология: теория на международните отношения и проблеми на икономическата сигурност“ за катедра „Международни отношения“.

Сигналът е подаден от проф. А. Г. Г. на 7 май 2020 г.

Доц. д-р Е.В. и проф. д.пол.н. А.Г. са съавтори на доклади, представени на международни конференции, отбелязани от доц. В., като публикации в документацията за конкурса: Vasileva, E., Gotchev, A., Organized Crime and Terrorism in the Global World: Implication for Regional Cooperation and Policies, ISA, Exploring Peace, Atlanta, 2016 (available on the site of ISA); Vasileva, E., Gotchev, A., Paradoxes of Cotemporary Democracy – Partially Independency and Incrementalist (On the Case of Political and Bank Crises in Bulgaria 2013-2014), CEEISA-ISA, The Politics of International Relations, Ljubjana, 2016, (available on the site of ISA).

От цитираните автори става ясно, че сигналът е срещу E. Василева. Преподавател с такова име и в същата катедра има и това е проф. д-р Евгения Вангелова Василева. Изпратихме запитване до проф. Василева, за да уточним дали става въпрос за съвпадение, или не. Очакваме отговора ѝ.

В документацията за конкурса за заемане на академична длъжност „професор“ доц. В. предоставя разделителни протоколи за двата съвместни доклада/ статии.

Съгласно разделителния протокол от 29.03.2017 г. по отношение статията Vasileva, E., Gotchev, A., Organized Crime and Terrorism in the Global World: Implication for Regional Cooperation and Policies, ISA, Exploring Peace, Atlanta, 2016 (available on the site of ISA), доц. В. е автор на текста от стр. 8 до стр. 31, „общо 24 нестандартни страници (с 1950 знака на страница = 28 стандартни страници), което представлява 80 % от доклада “. Проф. Г. е автор на текста от стр. 3 до стр. 7, „общо 5 нестандартни страници (6 стандартни страници), което представлява 20% от доклада“.

Съгласно разделителния протокол от 20.04.2017 г. по отношение статията Vasileva, E., Gotchev, A., Organized Crime and Terrorism in the Global World: Implication for Regional Cooperation and Policies, ISA, Exploring Peace, Atlanta, 2016 (available on the site of ISA), доц. В. е автор на текста от стр. 1 до стр. 9 и от стр. 12 до стр. 19, „общо 16 нестандартни страници (19 стандартни страници), което представлява 84% от доклада “. Проф. Г. е автор на текста от стр. 9 до стр. 12, „общо 3 нестандартни страници (5 стандартни страници), което представлява 16% от доклада“.

Комисията кредитира авторството на двамата автори в посочените в разделителните протоколи пропорции и конкретно по отношение на посочените страници, независимо че разделителните протоколи нямат нотариална заверка. С подписите си лицата са удостоверили авторството в посочените обеми и конкретика, като в изразеното от доц. В. становище тя потвърждава съвместния характер на двата доклада/статии и не оспорва участието на проф. Г. като съавтор и автор на посочените по-горе части.

Комисията приема, че декларираното от подателя на сигнала последващо оттегляне на подписа от всякакви разделителни протоколи във връзка с авторството на статиите няма правно действие и отношение във връзка с установяването на академично плагиатство, както коректно твърди и доц. В. Академичното плагиатство не се идентифицира със спор относно авторските права върху определено произведение, който е спор между лицата – съавтори относно имуществените и неимуществените компоненти на авторското право.

Впоследствие доц. В. публикува самостоятелно и представя за участие в конкурса статиите: Democracy: “There is something wrong in Denmark”. The Case of Bulgaria in the Second Decade of XXI Century. – Economic Alternatives, 3, 2018, 445-456”; “The owls are not what they seem”. Merging of Organized Crime and Political Violence. – Economic Alternatives, 1, 2019, 117-134.

И двете повтарят с незначителни редакции съвместните доклади/статии.

Проф. Г. претендира за плагиатство в посочените самостоятелни публикации на доц. В. и твърди, че участничката в конкурса публикува самостоятелно общите текстове, включително частите, на които той е автор съгласно разделителните протоколи.

От представените становища на арбитрите, най-подробно е това на доц. Й.Д. В него той прави детайлно сравнение на съвместните доклади/статии и тези с еднолично авторство на доц. В., в които участието на проф. Г. не е посочено нито в текста, нито в списъците с цитирани публикации. Макар и с незначителни корекции, частите, които според разделителните протоколи за съвместните доклади/ статии са дело на проф. Г., присъстват в статиите с еднолично авторство на доц. В. Арбитърът, съобразявайки се с количествените и с качествените критерии, които дефинират академичното плагиатство, приема че такова е налице.

В становището на арбитъра проф. Н.Д. е осъществен сходен анализ, който повтаря фактическите констатации, съдържащи се в становището на доц. Д.

В становището на доц. К.С. се акцентира върху правната характеристика на плагиатството, начините за неговото установяване и решаването на споровете относно авторските права. Според него „казусът не се нуждае от доказване на плагиатство, а от авторство“. Комисията коментира, че този извод, не кореспондира с функциите и правомощията ѝ за установяването на академично плагиатство.

Доц. Е.В. изпраща становище като право на отговор, в което възразява. Тя се позовава на текста от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП), който гласи, че: „Съгласно чл. 8, ал. 5 от ЗАПСП, „всеки от съавторите може да разреши самостоятелното използване на своята част, ако между съавторите не е уговорено друго и това не пречи на използването на общото произведение“.

„Между нас не е имало уговорка да не разрешаваме използването на общите части от произведението и използването, което аз съм осъществила по никакъв начин не пречи на използването на произведението от другия съавтор“ – пише тя.

В случая със самостоятелните статии на доц. В. проблемно е използването в тях не на нейните части от съвместните ѝ доклади с проф. Г., а на неговите части в тези доклади, посочва обаче Комисията и допълва, че отсъствието на уговорка не отменя необходимостта от коректното им отразяване и цитиране при възпроизводството на тяхното съдържание в самостоятелни статии на един от съавторите.

Заключението на Комисията по академична етика е, че в процедурата по конкурса за академичната длъжност „професор“ доц. Е.В. е допуснала, осъществила плагиатство по смисъла на закона.

Източник: OFFNews

Сподели: