Начало OFFNews Фандъкова иска промени, за да спре ‘ремонт на ремонта’
0

Фандъкова иска промени, за да спре ‘ремонт на ремонта’

0

Застраховка за качеството на работа на проектанти, строители и надзорници, обвързана със стойността на всеки обект, който се изпълнява с публични средства – това е една от законодателните промени, които предлага столичният кмет Йорданка Фандъкова. Целта е да се сложи край на практиката „ремонт на ремонта“. 

Кметът и главният архитект на София Здравко Здравков представиха промени в Закона за устройството на територията. 

Разработихме предложенията с екипа на главния архитект на София арх. Здравков и с общинския съветник адв. Георги Георгиев. Целта на промените е по-голям контрол върху работата на проектанти, строителни и надзорни фирми, с ясни отговорности на всеки от тях, които да защитават инвестираните публични средства, обясни Фандъкова. 

Предлагаме и въвеждане на солидарна отговорност, с което да спре прехвърлянето на отговорността за възникнали дефекти между участниците в строителния процес и по-добра защита на обществения интерес, допълни тя. Третата промяна е за гаранциите след завършване на обекта – при възникнал дефект, гаранционният срок да се спира до отстраняването му, след което да се възстановява отново. 

Предложенията са за промени в следните нормативни актове:

Изменения в Закон за устройство на територията, както следва: 

Въвеждане на солидарна отговорност, която да се носи от участниците в строителството – строителят, проектантът, консултантът, физическото лице, упражняващо технически контрол за част “Конструктивна”, техническият ръководител и доставчикът на машини, съоръжения и технологично оборудване при проявили се скрити дефекти след приемане и въвеждане в експлоатация на обекта; Носене на отговорност от лицето, упражняващо строителен надзор по отношение на своевременното установяване на наличието на явни дефекти при извършване на проверка относно спазване на изискванията към строежите към момента на съставяне на актове и протоколи за приемане или установяване на извършените работи; Въвеждане на задължителна допълнителна застраховка, която да се сключва между публичния възложител и останалите участници в строителството и ще покрива отговорността от неизпълнение на сключения договор за конкретен обект, както и имуществените вреди върху строежа, материалите, строителната механизация и оборудването на строителната площадка, настъпили през срока на строителството, независимо чия собственост са те и от кого са заплатени;

Изменения в Наредба № 2 от 31 юли 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти, както следва:

Установяване на специален ред и процедура за реализиране на отговорността за скрити дефекти;
Уреждане на основание за спиране на гаранционните срокове за времето на отстраняване на дефекта и възобновяването им след приемането на работата. 

Изменения в Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството

Уреждане на минималното застрахователно покритие на допълнителната задължителна застраховка, сключвана между публичния възложител и останалите участници в строителството; Определяне на минималните застрахователни суми за всеки конкретен участник в строителството, съобразно прогнозната стойност на съответния обект; Въвеждане на задължение за удължаване на валидността на допълнителната застраховка до изтичане на най-дългия гаранционен срок за съответния обект.

Източник: OFFNews