Начало Mediapool.bg Отлага се новият стандарт за социална дейност, изрично тези услуги няма да са търговски

Отлага се новият стандарт за социална дейност, изрично тези услуги няма да са търговски

0

Предвиденото от 1 януари 2021 г. финансиране на социалните услуги по стандарт за делегирана от държавата дейност се отлага за 1 януари 2022 г., а законов текст изрично регламентира, че социалните услуги не са търговска дейност, приеха депутатите окончателно и без дебат в сряда. Промени в Закона за социалните услуги изрично посочват, че социалните услуги не са дейност по смисъла на Търговския закон. До това се стигна след спекулации заради въведена възможност социални услуги да се предоставят и от частни фирми, която обаче досега не е използвана. С приетите поправки се отлага новият стандарт за делегирана социална дейност като за целта до 31 декември 2021 г. се удължава финансирането на този вид услуги от държавния бюджет, съгласно стандартите за финансиране, разработвани по досегашния ред. Индивидуалната оценка на потребностите и индивидуалният план за подкрепа ще се изготвят въз основа на информация, предоставена от лицето или получена въз основа на негово писмено съгласие. Поправките предвиждат още при изготвянето на индивидуална оценка на потребностите на дете, да се иска съгласие от техните родители, настойници или попечители. Когато дете е поискало подкрепа за социална услуга, доставчикът е длъжен незабавно да уведоми дирекция "Социално подпомагане" и родителите, настойника или попечителя на детето, предвиждат разпоредбите. До приемането на Устройствения правилник на Агенцията за качеството на социалните услуги насочването на всички лица за ползване на социални услуги ще се извършва само от дирекции "Социално подпомагане" чрез изготвяне на писмена предварителна оценка и с участието на лицето в 20-дневен срок от заявяване на желание за ползване на услуга. Кметовете на общини пък ще трябва писмено да заявяват искания в Агенцията за социално подпомагане (АСП) за предварително одобрение за създаване, промяна на броя на потребителите и на мястото на предоставяне на социални услуги,. Изпълнителният директор на агенцията ще издава съответните заповеди за одобрение или за отказ в 30-дневен срок от искането, съобщава БТА. Създава се и административен ред за оспорване на заповедта за временно настаняване. Разпоредбите предвиждат заповедта на директора на Дирекция "Социално подпомагане", включително в случаите на спешно настаняване извън семейството, да може да се обжалва от родителите на детето в 14-дневен срок от съобщаването. Административното дело се образува в тридневен срок и се насрочва в 7-дневен срок от постъпването на жалбата в съда. Решението подлежи и на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.    Източник: Mediapool.bg

Сподели: