Начало Mediapool.bg Държавата си поставя за цел да намали с 20% насилието над деца
0

Държавата си поставя за цел да намали с 20% насилието над деца

0

Държавата си поставя за цел да намали с 20% насилието над деца Политика на нулева толерантност към всички форми на насилие, повишаване на информираността и чувствителността в обществото по проблемите на децата, намаляване случаите на насилие над деца с 20%, намаляване на детската експлоатация. Това са част от целите на приетата от Министерския съвет Национална програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2023 – 2026) и Плана за действие за изпълнението й (2023-2024). Документите са разработени от междуведомствената работна група "Превенция на насилието и злоупотребата с деца" към Националния съвет за закрила на детето под ръководството на Държавната агенция за закрила на детето. Програмата е фокусирана върху мерките и услугите за превенция, които в най-голяма степен да намалят случаите на насилие над деца. Един от основните акценти е навременната и компетентна помощ и подкрепа на родители и близки на деца, ако се нуждаят от такава, така че да се предотврати всякаква рискова среда за детето. Акцент е поставен върху подкрепата и закрилата на деца, въвлечени в родителски конфликти, на децата, чиито родители пребивават дългосрочно в чужбина, както и на децата с увреждания и с комплексни комуникативни способности. "Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2023 – 2026) и плана за изпълнението й са изготвени на база изключително подробен анализ на ситуацията към настоящия момент, като са изследвани тенденциите в последните 3 години. Документите успяха да обединят усилията на публичните институции и гражданското общество, така че да се намерят работещи мерки и да се поставят дългосрочни цели", каза Камелия Николова, главен директор на Главна дирекция "Контрол по правата на детето" в ДАЗД и ръководител на междуведомствената работна група. В Програмата са изведени 5 стратегически и 28 оперативни цели, чието изпълнение е заложено в планове за действие във всички сектори, като е отчетена необходимостта от подобряването на координацията и сътрудничеството между тях и взаимосвързаността между различните стратегически документи. "Изпълнението на Националната програма за превенция на насилието и злоупотребата с деца (2023 – 2026) гарантира подкрепа и закрила, както за децата, така и за възрастните, които се грижат за тях. Всяка тема, която касае децата, е изключително чувствителна. Вярвам, че това, което трябва да ни обединява, е стремежът да осигурим щастливо, безопасно детство и шанс за най-добро развитие на всяко дете. Благодаря на институциите и гражданския сектор за доброто сътрудничество и положените усилия в изготвянето на документите", коментира д-р Теодора Иванова, председател на ДАЗД.

Източник: Mediapool.bg

Сподели: