Начало Mediapool.bg До 6.5 милиона лева на жилищна сграда ще се дава за саниране
0

До 6.5 милиона лева на жилищна сграда ще се дава за саниране

0

До 6.5 милиона лева на жилищна сграда ще се дава за саниране Министерството на регионалното развитие обяви, че е публикувало за обществено обсъждане насоките за кандидатстване за енергийно обновяване на жилищния фонд. Санирането на жилищата ще се финансира по Националния план за възстановяване и устойчивост, който е с бюджет от 1.4 милиарда лева. Мерките ще се изпълняват във всичките 265 общини. Сред изискванията е сградите да са проектирани преди 26 април 1999 г. По схемата могат да кандидатстват жилищни сгради, в които има поне четири обекта и те са собственост най-малко на двама души. Изисква се собствениците на сградата да изготвят обследвания за енергийна ефективност и за установяване на техническите й характеристики, архитектурно заснемане и да подготвят технически паспорт. Проект на документи предвижда още предложения за изпълнение на инвестиция по процедурата да могат да бъдат подавани само в партньорство с общинската администрация на общината, където се намира сградата. Чрез изпълнението на мерките ще трябва да бъде постигнато поне 30% спестяване на първична енергия и клас на енергопотребление "В" или по-висок. Какво ще се финансира За целта се предвижда възможността за финансиране на подмяна на дограма, топлинно изолиране на външни стени, покриви, подове, изграждане на системи за оползотворяване на енергията от възобновяеми източници за енергийните нужди на сградата, ако са посочени в енергийното обследване. Ще се финансира още ремонт или подмяна на амортизирани общи части на системите за отопление, охлаждане и вентилация на сградата. Предвижда се допустими да са реконструкцията на вертикалната система за отопление в хоризонтална при осигуряване на индивидуално отчитане на разхода на топлина за всеки собственик на самостоятелен обект в сградата, ремонт или подмяна на електрическата инсталация и изпълнение на енергоспестяващо осветление в общите части на сградата, инсталиране на системи за централизирано управление на топлоподаването при локални източници и на осветлението в общите части на жилищната сграда. Какво няма да се финансира Няма да се финансира подмяната на отоплителни тела в самостоятелните обекти, на асансьори, обзавеждане и оборудване в самостоятелните обекти, изпълнение на дейности по вертикална планировка около сградата или ремонт и подмяна на ВиК инсталации.   Важно условие е, че сдружения на собственици подали заявления за интерес и финансова помощ по Националната програма за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради, няма да ползват предимство при кандидатстване по настоящата процедура и следва да подадат всички изискуеми документи отново. Причината е, че по старата програма изискванията за постигане на енергиен клас на сградата след санирането бяха по-ниски. Срокове за кандидатстване Процедурата ще има два крайни срока за кандидатстване. Първият е до 23:59 часа на 15 февруари 2023 г. Вторият срок е до 23:59 часа на 31 март 2023 г. Първият етап предвижда предоставяне на 100% безвъзмездна финансова помощ за обновяване на многофамилни жилищни сгради. Предвидените за него средства са в размер на 1 129 881 600 лева с включен ДДС. Предвижда се минималният размер на заявените средства по всеки индивидуален проект за сграда или блок-секция да е 100 000 лева, а максималният да не може да надхвърля 6 500 000 лева. Проектът на насоки за кандидатстване и пакета документи към тях са публикувани на интернет страницата в секция "За обществено обсъждане" на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България. Коментари и предложения по тях могат да бъдат изпращани чрез сайта на информационната система на Механизма за възстановяване и устойчивост, на електронна поща: e-mrrb@mrrb.government.bg, както и по официален път в срок до 30 октомври 2022 г. включително. Източник: Mediapool.bg

Сподели: