Начало Mediapool.bg Съдът отмени отказа да се търси газ край Генерал Тошево, бил опорочен
0

Съдът отмени отказа да се търси газ край Генерал Тошево, бил опорочен

0

Съдът отмени отказа да се търси газ край Генерал Тошево, бил опорочен Варненският административен съд отмени отказа на варненската екоинспекция да се разреши да се търси природен газ в находище край Генерал Тошево от фирмата "Русгеоком БГ", чийто индиректен собственик е притежателят на "Овергаз" Сашо Дончев. Според съда екоинспекцията е допуснала редица съществени нарушения, дала е превес на негативните обществени мнения и е опорочила решението си по оценката на въздействието върху околната среда (ОВОС) на инвестиционно предложение за проучване и добив на природен газ в четири участъка на находище "Спасово". То е част от блок "Добрич", проучван от "Русгеоком БГ" в началото на 2014 г., с оценка за залежи от 1 млрд. куб. м газ. На база на това изследване компанията иска да разработва участъците "Рогозина", "Чернооково", "Калина" и "Рогозина изток", но срещна съпротивата на активисти от Генерал Тошево. През декември 2017 г. в общината дори бе проведен референдум срещу проекта, който обаче нямаше никаква юридическа стойност, тъй като държавата е собственик на подземните богатства, дава разрешенията за добива им и сключва договорите с фирмите, които си плащат за правото да ползват залежите, а половината от тези приходи отиват в общината, на чиято територия е находището. Все пак през 2018 г. Регионалната инспекция по околна среда и води Варна отхвърли инвестиционното намерение на "Русгеоком БГ" като не одобри оценката за въздействие върху околната среда и водите. Основният мотив за решението на екоинспекцията е, че има опасност сондажите и добивът да замърсят подземните водоносни хоризонти в региона. Това решение бе обжалвано от инвеститора и сега Административният съд Варна се произнася в негова полза, но решението му подлежи на обжалване в 14-дневен срок пред Върховния административен съд от страните по делото. Като съществен порок при обжалвания акт съдът отбелязва това, че екоинспекцията не е обсъдила противоречащи си становища от едни и същи органи. Посочва се, че първоначално директорът на Регионалната здравна инспекция (РЗИ) в Добрич се е изказала положително по екооценката. Шефът на Басейновата дирекция "Дунавски район (БДРР) е бил на мнение, че докладът по ОВОС отговаря на изискванията, а този на Басейнова дирекция "Черноморски район" (БДЧР) не е имал забележки. След провеждане на обществено обсъждане обаче, същите органи дават обратното мнение, което е и прието от екоинспекцията, без тя да разгледа и обсъди първоначалните им аргументи. Избирателно в решението на РИОСВ Варна са цитирани само становищата, събрани след обществените обсъждания, които са в точно обратен смисъл на становищата, дадени при първата оценка на качеството на доклада, а няма данни за промяна във фактическата обстановка, която би могла да обоснове различен от първия извод на всеки, от далите становище органи, посочва съдът. Според него наличието на силен обществен интерес към инвестиционното предложение и неговото въздействие върху околната среда в още по-голяма степен задължава Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна да мотивира ясно и изчерпателно крайния си акт. Тя е трябвало да посочи кои от изразените от обществеността опасения и възражения са обосновани и кои – не. "Обществените възражения срещу инвестиционното предложение не могат да са решаващ мотив за отказа да се одобри ДОВОС и несъгласието с инвестиционното предложение не е обвързващо административния орган становище", сочи съдът в мотивите си. Освен констатираните пороци, които засягат акта в частта за мотивите, съдът намира, че в хода на производството са допуснати съществени процесуални нарушения, които опорочават крайния акт. Съдът отбелязва, че докладът за ОВОС и докладът за ОСВ ( Оценка за степента на въздействие) са били положителни, но след обществения натиск изисканите повторни становища са станали отрицателни, но такива не са допустими процесуално. Одлено те са били внесени в деня на заседанието на Експертния екологичен съвет и на възложителя не е била дадена възможност да изрази позиция по тях. Разпореждането е преписката по инвестиционното намерение на "Русгеоком БГ" да бъде върната на екоинспекцията на етап преди второто разглеждане за оценка на качеството на ДОВОС (Доклад за оценка на въздействието върху околната среда), когато административният орган не е изискал ново становище от РЗИ, каквото се изисква задължително. Съдът указва на шефа на РИОСВ – Варна да изиска такова становище от РЗИ и по своя преценка – от други специализирани ведомства. При отрицателно становище, съответното ведомство или орган трябва да изложи мотиви и да даде конкретни указания за допълване и преработване на доклада по отношение на направената в него оценка на здравния риск от проучването на находището "Спасово". Източник: Mediapool.bg

Сподели: