Начало Mediapool.bg Закриване, сливане и откриване на дирекции в МЗ

Закриване, сливане и откриване на дирекции в МЗ

0

Закриване, сливане и откриване на дирекции в МЗ Служебният здравен министър д-р Стойчо Кацаров предлага промени в организационната структура на ръководеното от него ведомство, тъй като е установил необходимост от оптимизация. Затова с промени в устройствения правлиник на министерството предлага закриване, преобразуване, сливане на дирекции и както беше обещал по-рано през седмицата – откриване на една нова дирекция, която ще отговаря за правата на пациентите. Промените имат за цел повишаване ефективността на дейността на ведомството в приоритетни области, се казва в мотивите. Съществуващата дирекция "Промоция на здраве, профилактика на болести и зависимости" извършва специализирани дейности, които по същността си попадат в обхвата на други дирекции от специализираната администрация на ведомството, което според Кацаров налага нейното закриване. Едната голяма група дейности на тази дирекция са в областта на регулацията и контрола на наркотичните вещества, част от които са лекарствени продукти. Тези дейности се възлагат на съществуващата дирекция "Лекарствена политика" предвид специализираната й функционална компетентност да подпомага министъра на здравеопазването при провеждане на лекарствената политика като част от националната здравна политика. По този начин ще се осигури необходимата пълнота на функционалността на това звено и ще се избегне риска от дублиране на функции. Другата голяма група дейности на закриваната дирекция са в областта на промоцията на здраве и профилактиката на болести, както и на превенцията на зависимости. Приоритет на дирекцията са дейностите в областта на синдрома на придобитата имунна недостатъчност, туберкулозата, сексуално предаваните инфекции и други социално значими заболявания, а също и контрола на дейностите, свързани с промоцията на здраве и превенция на хроничните незаразни болести, причинени от поведенчески рискови фактори, като недостатъчна физическа активност, тютюнопушене и злоупотреба с алкохол. Тези дейности се възлагат на съществуващата дирекция "Здравен контрол", която с проекта се предвижда да бъде трансформирана в дирекция "Опазване на общественото здраве и контрол", с аргумента, че са част от цялостната политика в областта на превенцията на здраве и профилактиката на болести независимо от техния характер – заразни или незаразни. Понастоящем превенцията и профилактиката са разделени между двете дирекции по признак характера на заболяването, което не осигурява ефективен комплексен подход в администрирането на процесите. Дирекция "Стопански дейности" и дирекция "Обществени поръчки" с проекта се трансформират в нова дирекция "Стопански дейности и обществени поръчки" като част от общата администрация. Понастоящем дирекция "Стопански дейности" е част от общата администрация и е натоварена с материално-техническото осигуряване на министерството, включително с организирането на охраната, транспортното обслужване, застраховането, ремонтната дейност, хигиената и др. Тези функции налагат провеждане на обществени поръчки за стоки и услуги за нуждите на администрацията на Министерството на здравеопазването. В същото време дирекция "Обществени поръчки" е част от специализираната администрация на министерството и е натоварена с планиране, организиране и координиране на дейностите по провеждане на обществени поръчки в съответствие с нормативните изисквания и приложимите правила за обществените поръчки на Европейския съюз и националното законодателство. Със създаването на новата дирекция съответните дейности се обединяват в едно звено в общата администрация на ведомството, съобразно характеристиката на общата администрация да обслужва дейностите и процесите в специализираната администрация, съгласно Закона за администрацията. С проекта се предлага и създаване на нова дирекция от специализираната администрация – дирекция "Защита правата на пациентите" в отговор на обществената потребност от повишаване ефективността на усилията на Министерството на здравеопазването за защита правата на пациента. На дирекцията се възлагат дейности за подпомагане на министъра на здравеопазването при планиране, организиране и изпълнение на задълженията му, свързани със защита правата на пациентите. Източник: Mediapool.bg