Начало FrogNews Депутатите отхвърлиха предложенията на Валери Симеонов. Комисията по хазарт се закрива
0

Депутатите отхвърлиха предложенията на Валери Симеонов. Комисията по хазарт се закрива

0

Парламентът прие промените в Закона за хазарта на второ четене. Държавната комисия по хазарта се закрива, реши окончателно парламентът с приетите на второ четене промени в Закона за хазарта. Депутатите отхвърлиха предложенията на Валери Симеонов хазартът да се организира само в петзвездните хотели, курортните комплекси и на 20 км от границата.

Депутатите решиха лиценз за организиране на хазартни игри в игрално казино да може да бъде издаден на дружество с ограничена отговорност или на акционерно дружество с поименни акции, с изцяло внесен капитал на минимална стойност 1 5 00 000 лв. или левовата равностойност в друга валута, а за хазартни игри, организирани онлайн, с изцяло внесен капитал на минимална стойност 1 500 000 лв. или левовата равностойност в друга валута, както и на държавата.

Съгласно приетите текстове лиценз за игри с игрални автомати може да бъде издаден само на дружество с ограничена отговорност или на акционерно дружество с изцяло внесен капитал на минимална стойност 500 000 лв. или левовата равностойност в друга валута.

Народните представители решиха приходите от годишни вноски за социално отговорно поведение да постъпват не по бюджета на Държавната комисия по хазарта, както беше досега, а в НАП.

Народното събрание реши още държавата да може да организира традиционна лотария, числови лотарийни игри, моментна лотария и залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета и игри онлайн в игрално казино чрез Държавното предприятие „Български спортен тотализатор“.

Според приетите текстове част от постъпленията от хазартни игри ще отиват за физическо възпетание и спорт, както и за култура, като изключение ще правят приходите от залаганията върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета и игри онлайн в игрално казино, организирани от Държавното предприятие „Български спортен тотализатор“.

За“ предложението на Валери Симеонов гласуваха 13 народни представители, „против“ – 66 и 16 – „въздържали се“. Лидерът на НФСБ предлагаше нови игрални казина, игрални зали или игри с игрални автомати да се организират само в хотели с категория пет звезди, в куротни комплекси и населени места и в територии и населени места, отстоящи на не повече от 20 км от шосейните, железопътните, морските и речните гранични контролно-пропускателни пунктове.

По предложение на ГЕРБ се прие и друг текст, съгласно който не се доказва капитал за организиране на играта от организаторите на хазартни игри, които веднъж са ги доказали при получаване на лиценз за томбола, моментна лотария, кено, за хазартни игри онлайн, за игри със залагания върху резултати от спортни състезания и надбягвания с коне и кучета, за игри със залагания върху случайни събития и залагания, свързани с познаване на факти, за хазартни игри с игрални автомати и за хазартни игри в игрално казино, когато се иска нов лиценз за същия вид игра.

Активите, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на закритата Държавна комисия по хазарта, преминават към Националната агенция за приходите, предвиждат текстовете.

Данните от регистрите, водени от закритата Държавна комисия по хазарта, се предоставят на Националната агенция за приходите, предвиждат разпоредбите.

Държавната комисия по хазарта следва бъде закрита в срок от три месеца от назначаването на ликвидационна комисия от Министерския съвет, чийто председател упражнява правата на орган по назначаването по смисъла на Закона за държавния служител, съответно на работодател – по смисъла на Кодекса на труда, по отношение на служителите на закритата Държавна комисия по хазарта.

Текстовете предвиждат разходите по ликвидацията, включително за възнагражденията и обезщетенията по Закона за държавния служител и по Кодекса на труда, да са за сметка на бюджета на Държавната комисия по хазарта за 2020 г.

Предоставените до влизането в сила на този закон недвижими имоти на Държавната комисия по хазарта също преминават в управление на Националната агенция за приходите. Областните управители отразяват промените в актовете за държавна собственост.

Предвижда се образуваните и неприключени до влизането в сила на този закон пред Държавната комисия по хазарта административни и административнонаказателни производства да се довършват от Националната агенция за приходите, а издадените лицензии да запазват своята валидност до изтичането на срока, за който са издадени.

Предвижда се и удължаване на срока на действие на издадените лицензии, за които са образувани производства, до произнасянето на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.

Източник

Сподели: